راه اندازی دستگاه B.E.T

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

ی., 10/27/2013 - 23:50 -- iutcent

اطلاعاتی در مورد آزمایش و دستگاه:

سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع ( 77 درجه کلوین) کار می‌کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم acheter viagra گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز میزان واجذب ماده اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده در دمای ثابت رسم می‌شود. این سیستم بر اساس تئوری (BET) می باشد و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده می‌تواند سطح ویژه، ماده را محاسبه نماید. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه‌های پودری بسیار مناسب است.

نوع نمونه های قابل اندازه گیری و محدودیت های آزمایش:

نمونه هامعمولا به صورت پودر هستند. مقدار ماده مورد نیاز به اندازه ای است که سطح کل آن بیش از 1 متر مربع شود. به طور معمول 0.1 گرم از ماده جهت آنالیز استفاده می‌شود. برای نمونه های با سطح کم بهتر است مقدار بیشتری ارائه شود. حتی المقدور مقدار https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-definition/ ماده حدود 0.5 گرم باشد تا در صورت نیاز امکان تکرار آنالیز نیز وجود داشته باشد. دقت اندازه‌گیری این سیستم در تعیین ابعاد حفره acheter viagra میکرو ، مزو و ماکرو بوده و سطوح ویژه حداقل 1 متر مربع بر گرم را اندازه‌گیری می‌نماید و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده در دمای ثابت رسم می‌شود. این سیستم بر اساس تئوری (BET) می باشد و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده می‌تواند سطح ویژه، ماده را محاسبه نماید. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه‌های پودری بسیار مناسب است.

تصویر: 

تحت نظارت وف بومی