آغاز به كار خدمات دهي كوره خلا تيوبي

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

ی., 10/27/2013 - 13:57 -- iutcent

نوع خاصي از کوره ها که در آن مواد تحت شرايط خلاء و حرارت بالا قرار مي گيرند و فرآيندهايي مانند بريزينگ،سينترينگ، کربرايز کردن و عمليات حرارتي با سازگاري بالا و آلودگي پايين انجام مي گيرد .
عمليات حرارت دهي در محيط خلاء صورت مي گيرد و باعث مي شود تا گازهايي فعالي مانند اکسيژن و نيتروژن که باعث اکسايش و نيترات شدن مواد مي شوند از محيط حذف شوند. همچنين حذف هوا در هنگام عمليات حرارتي باعث مي شود تا از انتقال حرارت به روش همرفتي جلوگيري شود. بسته به نوع فرآيند پس از ايجاد خلاء مناسب گاز مناسب فرآيند به کوره تزريق مي گردد.
مشخصات كوره تيوبي :
حداكثر دمای اسمي : 1250
حداكاثر دماي كاري : 1100
المان حرارتي : آلومينا و استيل
خلا : 10 -3 mbar
تنظيم دمايي : ديجيتال با 8 يا 10 مرحله تنظيم دما
° C/minنرخ گرمايش : <20

تحت نظارت وف ایرانی