نشست تخصصي ارزيابي توانمندي هاي دانشگاه در حوزه نانو ذره

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

ی., 10/27/2013 - 13:58 -- iutcent

اولين نشست تخصصي ارزيابي توانمندي هاي https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-naturel/ دانشگاه در حوزه نانو ذره توسط قطب نانو با همكاري پژوهشكده نانو فناوري در تاريخ 29 فروردين برگزار گرديد. در اين نشست 20 عضو هيئت علمي از دانشكده هاي مختلف نظير منابع طبيعي، فيزيك، شيمي، نساجي، معدن، كشاورزي و پژوهشكده نانو فناوري به ارائه تجارب خود در توليد، آناليز و يا كاربرد نانو ذره پرداختند. همچنين در اين نشست تجهيزات دانشكده فيزيك و پژوهشكده نانو در زمينه توليد نانو ذره معرفي گرديد. در اين نشست اساتيد محترم به بحث و تبادل نظر در مورد مباحثي مانند حمل كننده هاي دارو با كمك نانو ذرات، نانو ذرات مغناطيسي، نانو كامپوزيت هاي پليمري، نانو كاتاليست ها، نانو كريستال ها و نانو سفير ها، سنتز نانو الياف، فرآوري زيستي مواد معدني، كاربرد نانو فناوري در صنعت غذا ، مهندسي آب و معدن پرداختند.

تحت نظارت وف ایرانی