همکاران هیئت علمی

Selon les universitaires, ces jeunes ont une confiance "étrangement basse" en leur érection. Beaucoup expliquent ce viagra https://www.viagrasansordonnancefr.com/ problème par la circulation toujours plus importante des films pornographiques qui montrent des hommes capables de garder une érection pendant une durée conséquente.

دکتر لاله قاسمی
تخصص: شیمی نساجی
استادیار دانشکده نساجی
تلفن:
دکتر محمدحسن عباسي
تخصص: متالوژی استخراجی و فرایند
استاد دانشکده مواد
تلفن:
دکتر محمد حسین عنایتی
تخصص: نانو مواد
استاد دانشکده مواد
تلفن:
دکتر فتح الله کریم زاده
تخصص: بیو مواد و نانو مواد
استاد دانشکده مواد
تلفن:
دکتر احمد کرمانپور
تخصص: شبیه سازی فرآیندهای متالوگرافی - نانو مواد
استاد دانشکده مواد
تلفن:
دکتر پرویز کاملی
تخصص: فیزیک ماده چگال - نانو ذرات
استاد دانشکده فیزیک
تلفن:
دکتر مهدی رنجبر
تخصص: فیزیک ماده چگال - نانو ذرات
استادیار دانشکده فیزیک
تلفن:
پروفسور شادپور ملک پور
تخصص: شیمی پلیمر - نانو بیوتکنولوژی
دانشکده شیمی
تلفن:
دکتر جواد هاشمی فر
تخصص: فیزیک ماده چگال محاسباتی - فیزیک سطح
دانشیار دانشکده فیزیک
تلفن:
دکترسید عبدالکریم حسینی
تخصص: نانو الیاف
استاد دانشکده نساجی
تلفن:

تحت نظارت وف بومی