رفتن به محتوای اصلی
x

PH سنج دیجیتال

Description: Model 720 Meter Only, 120V

WTW No.: 50475730

Unit: Each

pH Mode, Ranges: -2.000 to 19.999, -2.00 to 19.99

pH Mode, Accuracies: ±0.005, ±0.01

mV Mode, Ranges: -999.9 to 999.9, -1999 to 1999

mV Mode, Accuracies: ±0.3, ±1.0

Temperature Mode, Range: -5 to 105°C (23 to 221°F)

Temperature Mode, Accuracy: ±0.1°C

تحت نظارت وف ایرانی